Coaching

De juiste persoon op de juiste plaats. Dat vraagt om een goed inzicht in competenties, waarden en doelgroepen.
lees meer...

Verbinding

Geoliede werkprocessen en hulpmiddelen die echt ondersteunen zijn de droom van elke manager.
lees meer...

Samenwerking

Ik wil alleen die applicaties die voor mijn organisatie van belang zijn. Waar krijg ik die flexibiliteit?
lees meer...

Disclaimer


Aan het gebruik van deze website (de “site”) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de site, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie; De informatie beschikbaar op of via de site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. CVS Mens en Werk kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de site.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster contacteren.

Onderbrekingen; CVS Mens en Werk tracht onderbrekingen in het raadplegen van de site zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan CVS Mens en Werk niet garanderen dat de site volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks; De site kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover CVS Mens en Werk geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. CVS Mens en Werk biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege CVS Mens en Werk met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de site, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.

Aansprakelijkheid; CVS Mens en Werk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of niet rechtstreeks gebruik van de site of van de op of via de site verkregen informatie. CVS Mens en Werk is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de site, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. Via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de site of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is CVS Mens en Werk aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de site, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de site hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. CVS Mens en Werk verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de site of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten; De site geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de site en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de site ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Ervaringen

  • ervaringen...
  • ervaringen...
  • ervaringen...